Details

କେତେକ ଉନ୍ନତ କିସମର ଗା cow |

Author : Dr. Pramod Murari

ଗା ow ଚାଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ season ତୁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ | ଏହାର ବାଇଗଣ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଭାସମାନ ସବୁଜ ଚାରା ଏବଂ ସବୁଜ ଖତରେ ଗା ow ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଗା cow ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କେତେକ ଉନ୍ନତ କିସମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯଦି ଆପଣ ଗା cow ପିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହାର କେତେକ ଉନ୍ନତ କିସମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ପୱାନ୍ କୃଷି ଗୋଷ୍ଠୀ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help