Details

ଏହି ଉପାୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ କରନ୍ତୁ |

Author : Surendra Kumar Chaudhari

ବ୍ରୋକୋଲି ସାଧାରଣତ the ଶୀତ during ତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ | କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବର୍ଷସାରା ସବୁଜ ଗୃହରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ | ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାର | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: କୃଷକ ବନ୍ଧୁ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice