Details

ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ନର୍ସରୀରେ ସୁସ୍ଥ ପନିପରିବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |

Author : Dr. Pramod Murari

ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେତୁ ପନିପରିବା ଚାଷରେ କୃଷକଙ୍କ ଧାରା ବ is ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏଠାରୁ ଆପଣ ନର୍ସରୀରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଶିଖିପାରିବେ | ଏହି ଭିଡିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ପନିପରିବା ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ ସହଜରେ ସୁସ୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ସମ୍ବାଦ 18 ବିହାର har ାଡଖଣ୍ଡ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Call our customer care for more details
Take farm advice