Details

ବିଳମ୍ବରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ କିସମର ଗହମ |

Author : Dr. Pramod Murari

ଯଦି ଆପଣ ବିଳମ୍ବିତ କିସମର ଗହମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ | ଏହି ଭିଡିଓରେ ବିଳମ୍ବରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ କିସମର ଗହମ ଦିଆଯାଇଛି | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: କୃଷି ଜ୍ଞାନ |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help