Details

ଭୂତଳ ଫସଲରେ ସାର ପରିଚାଳନା |

Author : Soumya Priyam

ଭୂମି ବାଦାମର ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ସାର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖତ ଏବଂ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇପାରିବା | ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଚାରନ୍ତୁ | କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହ |

ସ es ଜନ୍ୟ: ଆଡଭାନ୍ସ କୃଷି |

21 September 2021

share

No comments

Ask any questions related to crops

Ask questions
Call our customer care for more details
Take farm advice

Ask Help